Verkenning van regionale innovatie-ecosystemen

De Kennis en Innovatie Agenda Maatschappelijk Verdienvermogen (KIA MV) heeft als doel de opschaling van maatschappelijk verdienvermogen te versnellen en daarmee tot grotere economische en maatschappelijke impact te komen. De KIA MV organiseert de verbetering, ontwikkeling en toepassing van methodieken, werkvormen en modellen voor succesvolle missiegedreven innovatie.

Om dit te realiseren is er gekeken naar succesfactoren, knelpunten en kennisbehoefte rond het versnellen en opschalen van maatschappelijk verdienvermogen. Hierbij stonden de volgende vragen centraal:

  • Welke methoden worden in de praktijk toegepast?
  • Tegen welke knelpunten lopen regionale innovatie-ecosystemen aan?
  • Hoe zijn deze ecosystemen georganiseerd?
  • Welke academische en praktijkgerichte kennisvragen brengt dat met zich mee?

Met deze vragen zijn regionale innovatie-ecosystemen door heel Nederland door het programmateam van KIA MV benaderd. De reacties en bevindingen van de verkenning zijn samengevat in dit rapport.

Op basis van deze verkenning zal nader onderzocht worden welke stappen gezet kunnen worden richting versnelling en opschaling van innovaties, welke expertise daarvoor gewenst is en hoe dat programmatisch aangepakt kan worden. De KIA MV ontvangt graag ideeën, vragen en ervaringen van missiegedreven innovatie-ecosystemen. De inzichten, kennis en beschikbare expertise zullen door de KIA MV geclusterd en gedeeld worden.

‹ Blog overview