Nieuwe Regio Stelt Zich Voor: Noordoost Friesland!

Tijdens de kwartaalsessies hebben zes nieuwe regio’s hun doorbraken gepresenteerd. Tijd om eens bij deze regio’s stil te staan en te vragen waar ze naartoe werken. In deze reeks laten we steeds een nieuwe regio aan het woord om zichzelf voor te stellen en te vertellen aan welk doorbraken ze werken. Deze week zijn we in Noordoost-Friesland!

Hoe heet jullie Fieldlab?

Samen met vertrouwen op weg in Noordoost-Friesland.

Onze ambitie is toekomstbestendige zorg- en ondersteuning voor oudere inwoners van Noordoost Friesland op basis van het principe de juiste preventie en de juiste zorg op de juiste plek.

In welke regio zijn jullie actief?

We zijn actief in Noordoost Friesland, dit is inclusief Ameland en Schiermonnikoog.

Wat zijn de doorbraken waar jullie aan werken en hoe pakken jullie dit aan?

Na de ontwikkeling van een gezamenlijke ambitie, een plan van aanpak op procesniveau en een domein overstijgend regiobeeld zijn we nu aangekomen bij de vraag: waar gaan onze gedachten nu concreet naar uit bij de juiste zorg en de juiste preventie op de juiste plek? Tijdens een gezamenlijk overleg van beleidsadviseurs en inkopers van enkele betrokken gemeenten en zorgverzekeraar De Friesland kwamen onderstaande praktijkvoorbeelden aan de orde:

Zorg
De vrouw van een ouder echtpaar breekt haar heup. Ze heeft persoonlijke verzorging (Zvw) nodig. Haar man kan en wil deze zorg graag bieden. Hij wordt echter ook een dagje ouder en heeft hierdoor hulp nodig bij het uitvoeren van huishoudelijke taken (WMO) anders wordt het hem te veel. Ondanks dat het kostenbesparend is (lager tarief), mag een zorgverzekeraar geen huishoudelijke hulp vergoeden. Een gemeente doet het logischerwijs ook niet. Zij verwijzen terug naar de zorgverzekeraar omdat er geen sprake is van een indicatie voor huishoudelijke hulp. Conclusie: JZOJP onmogelijk vanwege financiering uit verschillende domeinen.

Preventie
In Noordoost Friesland hebben wij samen de ambitie uitgesproken dat er in een dorp of wijk één aanspreekpunt voor kwetsbare oudere inwoners moet zijn. Deze functionaris beschikt over een hele sterke sociale antenne om onder andere problemen vroegtijdig te signaleren. Is een bewoner een dag niet buiten geweest, dan belt hij even aan om polshoogte te nemen. Is er sprake van vereenzaming, dan leidt hij de bewoner naar een vrijwilliger of professional zodat diegene wordt meegenomen naar de activiteiten die in de buurt worden georganiseerd. Deze universele preventie in de vorm van vroege signalering draagt bij aan de kwaliteit van leven van een kwetsbare oudere en heeft daarmee onherroepelijk een gunstig effect op de kosten voor zorg- en ondersteuning.

We weten allemaal dat het werkt, maar wie betaalt het? De zorgverzekeraar heeft geen mogelijkheden vanuit de zorgverzekeringswet en de gemeente kampt met financiële tekorten. Conclusie: juiste preventie op de juiste plek onmogelijk vanwege financiering uit verschillende domeinen.

Hoe vind je een oplossing voor deze praktische problemen? Om hierin een doorbraak te forceren willen we met alle betrokken partijen twee producten gaan ontwikkelen, met als uitgangspunt een domeinoverstijgende aanpak. Hierbij zijn drie elementen en hun volgorde belangrijk.

1. De inhoud
De producten moeten co-creatie zijn van inwoners en professionals, ondersteund door mensen vanuit de gemeenten en zorgverzekeraar. Hiermee borg je dat er een oplossing wordt ontwikkeld vanuit het inwonersperspectief.

2. De financiering van de oplossing
Bij de uitwerking van dit praktische vraagstuk zijn de financiers aan zet. Zij bedenken een domeinoverstijgende financiering van de ontwikkelde oplossing of zij stemmen de inkoop ervan zodanig op elkaar af dat de inwoner en aanbieder er geen hinder van ondervinden. De aanbieders van zorg- en welzijn fungeren hier als klankbord.

3. De regisseur
Hier zijn de professionals in de lead, met als klankbord de inwoners.

Wat vinden jullie ervan om onderdeel te zijn van een bredere lerende community? 

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Wij zijn niet de enige regio in Nederland die met dergelijke ontwikkelingen bezig zijn. We denken veel te kunnen leren en praktische hulp te kunnen ontvangen van andere regio’s. Daarnaast gaan wij voor bestuurlijke steun. Veel problemen zijn op te lossen met een goede onderlinge regionale samenwerking, maar voor sommige onderwerpen zijn op landelijk niveau aanpassingen nodig. Hiervoor maken wij graag gebruik van de duw- en trekkracht van dit netwerk.

Wil je meer weten over het fieldlab in Noordoost Friesland? Neem dan contact op met Ronald Wierstra

‹ Blog overview

Ouderen