GROZzerdammen

Eén van de uitvoeringsplekken van de VWS-missies zijn de GROZ-fieldlabs, ook wel GROZzerdammen genoemd. Deze GROZzerdammen bieden de context waarbinnen de cruciale actoren (burgers, lokale en regionale overheid, zorg- en welzijnsinstellingen, kennis- en onderwijsinstellingen, zorgverzekeraars, werkgevers en ondernemers) samenwerken om de missies binnen het Maatschappelijk Thema Gezondheid & Zorg te realiseren. GROZzerdammen onderscheiden zich van andere fieldlabs door de quadruple helix-benadering: er is sprake van een gelijkwaardige samenwerking mét de burgers. Ook in schaalgrootte onderscheiden de GROZzerdammen zich. Er wordt ingezet op een impact voor minimaal 100.000 inwoners. 

Momenteel zijn er al vier GROZzerdammen: in Eindhoven, Utrecht, Deventer en de Noordelijke Maasvallei. Daarnaast zijn er meerdere fieldlabs met wie we intensief samenwerken. Zie links een overzicht.

Uitgangspunten

GROZzerdammen hebben de volgende ambities en uitgangspunten:

 • Als doelstelling hanteren zij de VWS-missies.
 • Zij zijn bereid om op basis van gelijkwaardigheid met collectieven van inwoners om de tafel te gaan.
 • Burgercollectieven in de regio zijn bereid om actief mee te doen.
 • Er is reeds innovatieve samenwerking tussen systeemactoren en onderling en vooral mét inwoners – via hun collectieven.
 • Minimaal 1 relevante, stevige systeemactor is bereid om het GROZzerdam traject te trekken.
 • Systeemactoren zijn bereid om deelbelangen ondergeschikt te maken aan de behoeften van inwoners.  
 • Minimale schaalgrootte van 100.000 inwoners.

Bouwstenen

Voorgaande en al reeds bestaande andere fieldlabs hebben in de loop van de tijd al de nodige kennis opgeleverd. Hieruit blijkt dat er bepaalde thema's zijn waar in fieldlabs met een dergelijk samenwerkingsverband zoals een GROZzerdam aandacht voor moet zijn. Wij noemen dit bouwstenen, omdat het de fundering legt voor een succesvol samenwerkingsverband. Er zijn vijf bouwstenen:  

 • Bekostiging  (in hoeverre faciliteert de huidige bekostigingsstructuur de realisatie van de missies?) 
 • Monitoring  (welke indicatoren worden gebruikt om de voortgang op de missies te evalueren, en waar moet worden bijgestuurd?) 
 • Samenwerking  (hoe blijkt het samenwerkingsverband inclusief én tegelijkertijd complementair aan elkaar?) 
 • Data/ICT  (hoe wordt data veilig gedeeld binnen de regio?) 
 • Lerend  Vermogen  (een learning community als belangrijk fundament voor leren, onderzoeken en experimenteren in co-creatie)