Mooi Maasvallei

In de Noordelijke Maasvallei wordt gewerkt aan een gezonde, vitale regio, waar alle inwoners naar wens en vermogen meedoen. Kinderen die een goede start maken en hebben daar hun leven lang profijt van. Volwassenen die actief zijn in de samenleving en op de arbeidsmarkt, en die fit hun pensioen in gaan. En ouderen die veel gezonde levensjaren hebben om zo lang mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving. Mooi Maasvallei bekijkt vitaliteit en gezondheid vanuit een brede blik. Er wordt gebouwd aan leefbare dorpen en wijken, aan toegankelijke natuur, aan gelijke kansen, aan innovatieve en robuuste economie en aan slim toegepaste technologie. Dit wordt gedaan in een netwerk van organisaties. Dichtbij en samen met inwoners. Zo wordt er gezorgd voor veerkrachtige mensen en vitale maatschappelijke verbanden.

Focus door vier speerpunten

De samenwerkende partijen in Mooi Maasvallei hebben samen vier speerpunten benoemd. Deze richten zich met name op de rol van de inwoner, op preventie, op het verbeteren van (de samenwerking in) zorg en op het gebruik van data.

Speerpunt 1: Regionaal samenspel met inwoner voorop
Werken aan een vitale bevolking doen gemeenten, werkgevers, onderwijs, verenigingen, ondernemers en zorgverleners samen, met de inwoner als het middelpunt. Er wordt gewerkt aan een samenleving waarin iedereen blijft meedoen naar wens en vermogen. Dit heeft een sterke preventieve werking. Inwoners worden ouder en een deel van hen ontkomt niet aan de inzet van professionele zorg en ondersteuning. Mooi Maasvallei stelt dit moment samen met de (oudere) inwoners zo lang mogelijk uit. Wat er gedaan wordt:
- Denken en werken vanuit de leefwereld. De systeemwereld daaraan faciliterend en dienend laten zijn.
- Het bedrijfsleven neemt een actieve rol in het zowel fysiek als mentaal vitaal houden van de inwoner.
- Inwoners organiseren (collectieve) alternatieven voor (individuele) professionele zorg.
- Inwoners ontvangen passende hulp bij gezond worden en blijven.

Speerpunt 2: Gezonde leefstijl en leefomgeving
Werken aan mentale en fysieke gezondheid begint al vroeg in het leven. Het gedrag van ouders zorgt voor een gezonde start. Jonge kinderen leren via de ouders om gezond te eten, te bewegen en te rusten. Gezonder oud worden is van grote waarde voor iemands welzijn. Als gezondheidseducatie pas begint wanneer iemand chronisch ziek is, is dat te laat. Er wordt gewerkt aan baten voor het individu en de samenleving, en tegelijkertijd aan het beheersen van de zorgkosten. Inwoners worden in en door de eigen leefomgeving maximaal uitgenodigd om gezonder en actiever te leven. Dit wordt gedaan door:
- Aandacht, pilots en middelen voor natuur als onderdeel van gezondheid.
- Minder verwijzingen naar tweede lijn en meer naar gezondheidseducatie, zelfzorg en welzijn.

Speerpunt 3: Juiste zorg op de juiste plek
Mensen die met de juiste ondersteuning in hun eigen leefomgeving kunnen wonen en meedoen, ervaren betere kwaliteit van leven. Daar worden kwetsbare groepen in ondersteund. De nadruk ligt op mogelijkheden en veerkracht. Inwoners lossen ondersteuningsvragen zelf en samen met hun omgeving op, waar helpend met technologie. Dit wordt gedaan door:
- Voorkomen van zorg door de focus op preventie en het uitstellen van duurdere zorg.
- Verplaatsen van zorg ‘van de wachtkamer naar de leefomgeving’, inclusief digitale hulpmiddelen.
- Vervangen van zorg door innovatieve oplossingen, zoals (voor)zorgcirkels en technologie.

Speerpunt 4: Datagedreven Samenwerken
Datagedreven wordt er gewerkt aan de juiste zorg op de juiste plek, aan kwaliteit en aan de transformatie. Dat betekent dat er samen relevante data verzameld gaat worden. Deze data worden gebruikt om continue goed inzicht creëren in de situaties in de regio, de vitaliteit van de inwoners en de factoren -waaronder onze interventies- die dat beïnvloeden. Samen wordt er gewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van vernieuwende interventies en worden de effecten daarvan gevolgd. Er wordt gezocht naar oplossingen binnen de huidige budgetten of ruimte via beleidsregels voor innovatie. Op basis van de effectmetingen wordt het beleid en werkwijze aangepast zodat de juiste zorg op de juiste plek in schaal brengen. Deze zorg en hulp is zinnig, zuinig, eenvoudig toegankelijk, normaliserend en effectief. Daarnaast hebben we als gezamenlijk doel om maatschappelijke kosten te beteugelen. Een duurzaam vitale regio betekent ook dat we ons inzetten om beroepskrachten in het sociale- en zorgdomein te trekken en te behouden. Dit wordt gedaan door:
- Samen met professionals drie uitgewerkte representatieve casussen definiëren.
- Deze casussen onderbouwen met data van zorgverzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten, gefaciliteerd door NZa.
- Regionaal een data-infrastructuur opzetten, inclusief governance, om de casussen te monitoren en te analyseren.
- Op basis van metingen en analyses invulling geven aan een duurzame wijze van organiseren en financieren.

De drie domeinoverstijgende casussen waarmee we met het datagedreven werken gaan starten zijn:

  • Inzet van het concept Positieve Gezondheid in en om de huisartspraktijk. Een beweging waarbij het hele zorgveld en het sociale domein betrokken is en de breedst mogelijke doelgroep raakt; van dementie tot overgewicht en SOLK. Het initiatief is gericht op preventie en het verminderen van zorgkosten. De toegevoegde waarde voor de patiënt is de kern van dit project.
  • Inzet FACT als onderdeel van de proeftuinaanpak voor EPA-patiënten. Vernieuwende hersteltrajecten in de wijk voor een gestigmatiseerde doelgroep met vaak langdurige klachten die een breed effect hebben op alle levensdomeinen en zorggebruik. Deze aanpak geeft tegelijkertijd een mooi inzicht in de effecten van de interventies uit de proeftuin. Er is brede betrokkenheid van maatschappelijke organisaties over de domeinen heen. Het draagt sterk bij aan de transformatie.
  • Inrichten van een integrale zorgpoli voor intensieve chronische zorg. Een grote, groeiende en vaak kansarme groep patiënten kan naast de medische ook veel aan interventies op het gebied van leefstijl/positieve gezondheid/sociaal domein hebben. Daarnaast kan de coördinatie in het ziekenhuis worden verbeterd. Een belangrijk project voor de toekomst gezien de groei van doelgroep. Het is zeer belangrijk om de effecten in de keten te volgen.

Een faciliterend systeem

Voor het realiseren van de visie van Mooi Maasvallei is een robuust systeem nodig dat duurzaam deze gezamenlijke aanpak en financiering faciliteert. Het systeem moet de ruimte geven om regionaal en lokaal te doen wat goed is. Concreet betekent dit: 1) De energie richten op preventie en gezondheid in plaats van zorg en ziekte. Verdere integratie van zorg, welzijn en inwonersinitiatieven. 2) Een sterke, goed werkende netwerksamenwerking tussen preventie-, welzijn-, zorg-, en overheidsorganisaties in de regio. 3) Zinnige zorg; goede zorg voor de patiënt tegen lagere kosten, zodat kwaliteit en toegankelijkheid op langere termijn behouden blijft, waarin digitalisering een belangrijk middel is. 4) Passende financiering zonder volumeprikkel en over de schotten heen; netwerkbekostiging, beschikbaarheidsbekostiging en/of bundelbekostiging bijvoorbeeld. 5) Afspraken tussen de partijen over het samen bereiken van een kostenombuiging en hoe bespaarde middelen in te zetten in de regio. De NZa helpt mee om gefocust en datagedreven de veranderingen te realiseren. Data-analyse en praktijkkennis van zorg- en welzijnsprofessionals vormen samen de basis. Deze punten sluiten ook aan op de Samenwerkingsagenda van VGZ en gemeenten in onze regio.

Lopende activiteiten, experimenten en projecten

Binnen elke organisatie wordt gewerkt aan zinnige zorg en innovatie. Het netwerk onderneemt een heel aantal projecten in gezamenlijkheid die bijdragen aan bovenstaande speerpunten: - Natuur(park) als onderdeel van gezondheid, om o.a. overgewicht en diabetes aan te pakken - Blikveld360; een gebiedsgerichte integrale aanpak van zorg, welzijn en wonen - Voorzorgcirkels; informele zorgnetwerken tbv langer thuiswonen van ouderen - Digitale middelen in diagnostiek en contact tussen patiënt en zorgverlener - Gezamenlijke visieontwikkeling en versterking van het netwerk voor acute zorg - Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Zorg en Welzijn - Collectieve projecten tbv verbinding en ontmoeting in de wijk - Inwonerinitiatieven op het gebied van gezonde voeding, bewegen en ontmoeten - Gezamenlijke opleidingsprogramma’s om nieuwe medewerkers te werven en te houden