Missies Gezondheid & Zorg

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het Maatschappelijke Thema (MT) Gezondheid & Zorg in het kader van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid aangewezen als één van de vier mondiale uitdagingen voor de komende jaren. In het voorjaar van 2020 zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor dit maatschappelijk thema vijf missies opgesteld. Met deze missies wil VWS richting geven aan maatschappelijke, wetenschappelijke en bedrijfsmatige innovatieprocessen. Burgers, zorgprofessionals, bedrijven en wetenschappers zullen hiervoor gezamenlijk tot oplossingen proberen te komen. Topsector Life Sciences & Health (LSH; Health~Holland), is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van het strategisch plan van dit maatschappelijk thema.  

De missies

De centrale missie richt zich op langer in goede gezondheid leven, waarbij de gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en lage sociaal-economische status verkleind worden. De andere vier missies dragen bij aan deze centrale missie via veranderingen van de leefomgeving, meer zorg op de juiste plek aanbieden en betere perspectieven voor mensen met chronische ziekten en dementie. De missies hebben een tijdshorizon tot aan 2040 toe.   

Missies

Centrale missie  
In 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen. 

Missie I: Leefstijl en leefomgeving  
In 2040 is de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en ongezonde leefomgeving met 30% afgenomen.  

Missie II: Zorg op de juiste plek  
In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen) georganiseerd, samen met het netwerk rond mensen.  

Missie III: Mensen met chronische ziekten  
In 2030 is van de mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking het deel dat naar wens en vermogen kan meedoen in de samenleving met 25% toegenomen.  

Missie IV: Mensen met dementie  
In 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen.